ไม่มีหมวดหมู่

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ จัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด (A4) เพื่อเชิญไปประดิษฐาน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ลานดอกไม้ เข้าร่วมพิธี ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 8 มีนาคม 2567 องค์การบริหารว่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งสตรีตำบลลานดอกไม้ ร่วมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 ปี 2566 – 2567 ของจังหวัดกำแพงเพชร

การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 ปี 2566 – 2567 ของจังหวัดกำแพงเพชร

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้โรงไฟฟ้าเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ พ.ศ.2566

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้ง อสม.ตำบลลานดอกไม้ และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ร่วมจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ร่วมพิธีเปิดศูนย์คัดกรอง

วันที่ 10 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้แดง เจ้าหน้าที่อบต.ลานดอกไม้ และอสม.ตำบลลานดอกไม้ ร่วมพิธีเปิดศูนย์คัดกรอง โดยนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานในพิธี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้แดง ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร