รายงานผลการปฏิบัติราชการ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาสตรีตำบลลานดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาสตรีตำบลลานดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาอาชีพภายในตำบลลานดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรถ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลลานดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลลานดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2566