ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศหัวข้อประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยกรด หมู่ที่ 4 (บ้านนายใหม่ กันหา)

ประกาศหัวข้อประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยกรด หมู่ที่ 4 (บ้านนายใหม่ กันหา)

ประกาศหัวข้อประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยกรด หมู่ที่ 4 (บ้านนายนรินทร วันดี)

ประกาศหัวข้อประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยกรด หมู่ที่ 4 (บ้านนายนรินทร วันดี)

ประกาศหัวข้อประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๓ (บ้านนางนงลัก)

ประกาศหัวข้อประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๓ (บ้านนางนงลัก)

ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท้องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนพระร่วงและ OTOP นวัตวิถี

ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท้องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนพระร่วงและ OTOP นวัตวิถี

ประกาศเรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท้องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนพระร่วงและ OTOP นวัตวิถี

ประกาศเรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท้องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนพระร่วงและ OTOP นวัตวิถี

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กพ.ถ. ๖๕-๐๐๒ สายบ้านทุ่งพรึ้ม – ตำบลท่าไม้ หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งพรึ้ม ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น (สายเขาต่อม่อ – ม.1) หมู่ที่ 9 หนองกวักมือ

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น (สายเขาต่อม่อ – ม.1) หมู่ที่ 9 หนองกวักมือ