โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและลดภาวะโลกร้อน