โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกด้านความสะอาดภายในมัสยิด ประจำปีงบประมาณ 2555