โครงการจัดงานเมาลิดกลางตำบลกรงปินัง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2554