อบต.กรงปินัง ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ (Core Team)ประจำปี 2556