ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.กรงปินัง รับโล่เกียรติคุณ ศูนย์เด็กเล็กระดับจังหวัด