มอบรางวัลให้ อปท.ที่ผ่านการประเมินตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ (Core Team) ประจำปี 2555