นายกรับมอบเกียรติบัตรที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น