จัดเตรียมความพร้อมการตรวจรับบัตรเลือกตั้งนายกส.อบต.กรงปินัง