กิจกรรมร่วมเดินขบวนงานหลักเมืองและงานกาชาด ปี 2553