Author: admin

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลานดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ร่วมจัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลานดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายจง เขียนขัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งเด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ร่วมกับสายตรวจตำบลลานดอกไม้ ร่วมจัดโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

เดินรณรงค์ประกาศการกำหนดนโยบายขับเคลื่อน “สถานศึกษาปลอดบุหรี่” ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งเด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้แดง และสายตรวจตำบลลานดอกไม้ ร่วมกันเดินรณรงค์ประกาศการกำหนดนโยบายขับเคลื่อน “สถานศึกษาปลอดบุหรี่” ประจำปีการศึกษา 2567

เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งนายอมร สิงหรา ปลัดอบต.ลานดอกไม้ และนางเดือนแรม มังกร รองปลัด อบต.ลานดอกไม้ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน YouTube ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมทั้งโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ร่วมจัดโครงการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมเดินขบวนถือธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ เข้าร่วมโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 26 กรกฎาคม 2567 โดยนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฯ เปิดกิจกรรมเดินขบวนถือธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ ณ บริเวณถนนหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการสอนให้เด็กโตไปไม่โกง ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมทั้งโรงเรียนบ้านลานหิน และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ร่วมจัดโครงการสอนให้เด็กโตไปไม่โกง ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงเรียนบ้านลานหิน ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร