Day: มิถุนายน 25, 2024

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลานดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ร่วมจัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลานดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายจง เขียนขัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร