Day: มิถุนายน 21, 2024

โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งเด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ร่วมกับสายตรวจตำบลลานดอกไม้ ร่วมจัดโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

เดินรณรงค์ประกาศการกำหนดนโยบายขับเคลื่อน “สถานศึกษาปลอดบุหรี่” ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งเด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้แดง และสายตรวจตำบลลานดอกไม้ ร่วมกันเดินรณรงค์ประกาศการกำหนดนโยบายขับเคลื่อน “สถานศึกษาปลอดบุหรี่” ประจำปีการศึกษา 2567

เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งนายอมร สิงหรา ปลัดอบต.ลานดอกไม้ และนางเดือนแรม มังกร รองปลัด อบต.ลานดอกไม้ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน YouTube ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมทั้งโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ร่วมจัดโครงการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร