Day: มิถุนายน 12, 2024

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายจง เขียนขัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม.ตำบลลานดอกไม้ และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ร่วมจัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยการเดินขบวนรณรงค์และอบรมให้ความรู้ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาสตรีตำบลลานดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาสตรีตำบลลานดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2566