Day: มิถุนายน 5, 2024

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งประชาสัมพันธ์ วันที่ 7 มิถุนายน 2567 มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวในพื้นที่บริเวณ อบต.ลานดอกไม้ – บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งประชาสัมพันธ์ วันที่ 7 มิถุนายน 2567 มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวในพื้นที่บริเวณ อบต.ลานดอกไม้ – บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง