Month: พฤษภาคม 2024

ลงพื้นที่ตรวจการประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรม (โรงไม้)

วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ มอบหมาย นางสาวจินดารัตน์ นิธิเมธินพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมด้วย รองปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ร่วมกับ อำเภอเมือง สาธารณสุขฯ อุตสาหกรรมจังหวัด และ ป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจการประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรม (โรงไม้) ในพื้นที่ตำบลลานดอกไม้

เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และคณะ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอดไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ อสม.ต.ลานดอกไม้ และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ร่วมต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และคณะ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม ช่วยเหลือนายวันชัย เร่งหิรัญ และนางจำลอง เร่งหิรัญ ณ บ้านเลขที่ 16 หมู่ 9 บ้านหนองกวักมือ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ จัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด (A4) เพื่อเชิญไปประดิษฐาน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ลานดอกไม้ เข้าร่วมพิธี ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอดไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ และปนะชาชน ร่วมจัดโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมการสร้างสุขที่ปลายทางสุดท้ายแห่งชีวิต และกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็ม

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลลานดอกไม้ และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ร่วมจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยกิจกรรมการสร้างสุขที่ปลายทางสุดท้ายแห่งชีวิต และกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็ม ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดป่าชัยรังสี หมู่ที่ 8 บ้านท่าไม้แดงใต้ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร