Month: กุมภาพันธ์ 2024

เข้าร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2567

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ มอบหมาย นาอนันต์ เขียวเล็ก รองนายก อบต.ลานดอกไม้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน อบต.ลานดอกไม้ เข้าร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2567 ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์ราชการ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมรวมพลังถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลเมืองที่ดี และพลังของแผ่นดิน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอดไม้ นำโดย นานสม กลัดอยู่ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลเมืองที่ดี และพลังของแผ่นดิน เพื่อร่วมถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน

โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ รพ.สต.ท่าไม้แดง อสม.ตำบลลานดอกไม้ สายตรวจตำบลลานดอกไม้ โรงเรียนให้เขตพื้นที่ตำบลลานดอกไม้ และประชาชน ร่วมจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงเรียนบ้านลานหิน ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

พร้อมใจใส่เสื้อม่วง

องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ พร้อมใจใส่เสื้อม่วง แสดงพลังถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมแสดงจุดยืนที่จะปกป้องและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

การประชุม อบต.ลานดอกไม้ สัญจร

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานราชการ และพนักงาน อบต.ลานดอกไม้ ร่วมจัดการประชุม อบต.ลานดอกไม้ สัญจร ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านท่าไม้แดงใต้ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมการปฏิบัติธรรมและสมาธิวิปัสสนา

วันที่ 11 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลลานดอกไม้ และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ร่วมจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมการปฏิบัติธรรมและสมาธิวิปัสสนา โดยพระครูใบฎีกาสุพจน์ สุวจโน บรรยายธรรม ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2567

รายละเอียด วันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพนักงาน อบต.ลานดอกไม้ ร่วมจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวันที่ 31 มกราคม 2567 อบรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ และในวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2567 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย

ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด และการจำหน่าย

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมจัดตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด และการจำหน่าย ณ สี่แยกท่าไม้แดง ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร