ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2563 ไปรับแบบแสดรายการภาษีป้ายและกรอกรายการในแบบแสดงฯ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่