โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5 กิจกรรม ให้ความรู้การรักษาสุขภาพฟันในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐสิทธิ์ ทองช้าง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมอง ค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร