โครงการ อบต.เคลื่อนที่

วันที่  13 มกราคม 2559  องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่
ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 โดยมีส่วนราชการหลายภาคส่วนเข้าร่วมในการประชุม เพื่อรับฟัง
ปัญหา รับร้องเรียนร้องทุกข์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปการด้านต่างๆ ของหมู่บ้าน และ
ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ บ้านลานดอกไม้ ต.ลานดอกไม้
อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร