โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 15 มีนาคม 2559

วันที่  15 มีนาคม 2559  องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่
ประจำปีงบประมาณ 2559  ครั้งที่ 3  โดยมีส่วนราชการหลายภาคส่วนเข้าร่วมในการประชุม เพื่อ
รับฟังปัญหา รับร้องเรียนร้องทุกข์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปการด้านต่างๆ ของหมู่บ้าน
และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านท่าไม้แดง ต.ลานดอกไม้
อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร