โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559

นที่ 13 พฤษภาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่
ประจำปีงบประมาณ 2559  ครั้งที่ 4  โดยมีส่วนราชการหลายภาคส่วนเข้าร่วมในการประชุม
เพื่อรับฟังปัญหา รับร้องเรียนร้องทุกข์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปการด้านต่างๆ ของหมู่บ้าน
และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านท่าไม้แดง ต.ลานดอกไม้
อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร