โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ครั้งที่ 6

วันที่ 16 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ได้จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 6 โดยมีส่วนราชการหลายภาคส่วนเข้าร่วมในการประชุม เพื่อรับฟังปัญหา รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปการด้านต่างๆ ของหมู่บ้าน และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านแหลมยาง ต.ลานดอกไม้  อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร