โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด

วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายอมร สิงหรา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ได้มอบหมายให้ นางสาวเรืองรวีย์ เนียมช่องแค ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และนางธนพร เย็นชุ่ม ตำแหน่ง ครู คศ.1 นำเงินสดเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ให้แก่ผู้ปกครอง จำนวน 2,000 บาท/คน สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ทั้ง 4 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลานดอกไม้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานหิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะน้ำโจน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกัลปพฤกษ์