โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2559

วันที่  21 เมษายน 2559  องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  ปีงบประมาณ 2559  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร