โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลานดอกไม้ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรวิชาการ เรื่อง ธรรมะสร้างสุข โดยวิทยากร ท่านพระครูปลัดเขตธวัชร์ วชิรญาโณ รองเจ้าอาวาสวัดท่าช้างวัดท่าช้าง ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก นักเรียนผู้สูงอายุดำรงตนตามหลักการพระพุทธศาสนาอันมีธรรมะเป็นที่พึ่ง มีจิตใจอันดีงาม
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร