โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วันที่ 8 มกราคม 2559 องค์การบริหาร
ส่วนตำบลลานดอกไม้ ออกพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนให้ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตไปสู่มาตรฐานความเป็นอยู่
ในขั้นพื้นฐาน และสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน จำนวน 10 หมู่บ้านในตำบลลานดอกไม้  นำทีมโดยท่านนายกสม กลัดอยู่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว