โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2559

วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ออกพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนให้ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตไปสู่มาตรฐานความเป็นอยู่ในขั้นพื้นฐาน และสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน จำนวน 10 หมู่บ้านในตำบลลานดอกไม้  นำทีมโดยท่านนายกสม กลัดอยู่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว