โครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุฯ

วันที่ 11 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬา
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2559  ณ โรงเรียนบ้านลานหิน ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง
จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในตำบลได้ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมร่วมกัน