โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2559

นที่ 5 – 6 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ได้จัดโครงการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน