โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ร่วมกับนายอนันต์ เขียวเล็ก กำนันตำบลลานดอกไม้ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาในตำบลลานดอกไม้ และประชาชนทั้ง 11 หมู่บ้าน  ได้ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 และได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้แดงส่งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านร่วมคัดกรองผู้ที่เข้าร่วมโครงการตามมาตรการโควิด 19 และหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร