โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการตำบล กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้
เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการตำบล กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน นักวิชาการพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งโครงการดังกล่าว มีการบูรณาการเสริมสร้างการมีส่วนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด สำหรับรูปแบบกิจกรรมเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน การวิเคราะห์สภาพปัญหา ศักยภาพในพื้นที่ แล้วนำข้อมูลที่ได้รับไปจัดทำโครงการพัฒนาแก้ไขปัญหาประชาชนของตำบลลานดอกไม้ ต่อไป