โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 25 มกราคม 2565 องค์หารบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.ลานดอกไม้ และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย นายขันเมือง ศรีปิ่นเป้า ท้องถิ่นอำเภอเมืองกำแพงเพชร วิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร