โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

วันที่  9  กันยายน 2563 เวลา 08:30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวอัจจิมา จันทรมุกดานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ วิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารว่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร