โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

วันที่ 9 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น พนักงานอบต.ลานดอกไม้ จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวอัจจิมา จันทรมึกดานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ วิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารว่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร