โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการฯ

ได้จัดโครงการอมรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.ลานดอกไม้
ปีงบประมาณ 2559 และได้ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่