โครงการอบรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 12 – 13 กันยายน พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จัดโครงการอบรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ทรัพย์ไพวัลย์ รีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก