โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็ดพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2565 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่อบต.ลานดอกไม้ และประชาชน ร่วมจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็ดพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2565 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น การฝึกอบรมปฏิบัติการงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น โดยนายเฉลิมพล ขยันกิจ ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยากรอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ และพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น