โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 08.30 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ทั้ง 4 แห่ง ได้นำเด็กปฐมวัยไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถาน ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์โดยตรงให้กับผู้เรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน และส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยซึมซับประสบการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ณ วัดพระบรมธาตุนครชุม พระอารามหลวงกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยพระคณาธิป สุทฺธิวิญฺญู เป็นพระวิทยากร