โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 08:30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้แดง และสตรีตำบลลานดอกไม้ จัดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับเกียรติจากนางขนิษฐา ประพันธ์วิทยา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร