โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์โรคมะเร็งเต้านมในปัจจุบัน, ปัจจัยเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านม ,การป้องกันโรคมะเร็งเต้านมพร้อมสาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ สตรีที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไปในตำบลลานดอกไม้ และได้รับเกียรติวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้แดง นางขนิษฐา ประพันธ์วิทยา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร