โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งกลุ่มสตรีตำบลลานดอกไม้ และพนักงานอบต.ลานดอกไม้ จัดโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นางขนิษฐา ประพันธ์วิทยา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้แดง เป็นวิทยากรให้การอบรมครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพขร จังหวัดกำแพงเพชร