โครงการสำหรับจัดกิจกรรมอื่นๆ เกี่ยวกับโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ / กิจกรรมโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (covid-19)

วันที่ 13 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ได้ดำเนินการจัดโครงการสำหรับจัดกิจกรรมอื่นๆ เกี่ยวกับโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ / กิจกรรมโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (covid-19) โดยรับเกียรติวิทยากรจาก รพสต.ท่าไม้แดง มาให้ความรู้ การป้องกัน และการเฝ้าระวังโรคโคโรนา 2019 (covid-19) และการทำหน้ากากอนามัยโดยวิทยากรผู้มีความรู้เฉพาะด้านตำบลลานดอกไม้ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลลานดอกไม้ ร่วมกับ อบต.ลานดอกไม้ รพสต.ท่าไม้แดง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม. กลุ่มสตรีและจิตอาสาตำบลลานดอกไม้ โดยการสร้างทีมครู ก. เพื่อต่อยอดการจัดทำหน้ากากอนามัยของหมู่บ้าน สำหรับโครงการนี้ตำบลลานดอกไม้สามารถผลิตหน้ากากอนามัยได้จำนวน 4,800 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนต่อไป