โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565) ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายอมร สิงหรา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งผู้นำท้องที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้แดง สายตรวจตำบลลานดอกไม้ อปพร. และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ร่วมจัดโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565) ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร