โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:00 น. นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ เป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง ๒ มกราคม ๒๕๖๓ โดยมี นายอมร สิงหรา ปลัด อบต.ลานดอกไม้ กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางสัญจรไปมาบนถนน ซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีเปิดประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้แดง สายตรวจตำบลลานดอกไม้ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลลานดอกไม้ ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร