โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกัลปพฤกษ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกัลปพฤกษ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ได้จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกัลปพฤกษ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ “โคก หนอง นา โมเดล” บ้านลานดอกไม้ หมู่ที่ 1 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหสัดกำแพงเพชร