โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ 2563 (ยุทธศาสตร์ที่ 2 )

วันที่ 15-16 สิงหาคม และ วันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จัดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ อาคารชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านท่าไม้แดง ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 02