โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ท่าไม้แดง อสม. และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หมู่ที่ 3 บ้านท่าไม่แดง และ หมู่ที่ 8 บ้านท่าไม้แดงใต้